Immobel herkent welke projecten echte opportuniteiten bieden en benut haar competenties optimaal om deze in duurzame programma’s om te zetten.

Als beheerder van vastgoedprojecten in meerdere Europese landen, en met lokale aanwezigheid, ontwikkelt Immobel haar vastgoedstrategie rechtstreeks op het terrein, waardoor ze betere controle heeft over de resultaten.

Onze dynamische, proactieve teams zorgen er elke dag weer voor dat onze projecten tot hun volle potentieel worden ontwikkeld en toegevoegde waarde bieden voor onze klanten en partners.

Expertise in 360°

Dankzij de brede competenties van het team kan de Groep grote gemengde stadsprojecten neerzetten. Om projecten te doen slagen, moeten de verschillende fasen, de kwaliteitsstandaarden, het budget en de termijnen nauwgezet worden opgevolgd.

Prospectie

De ontwikkelaars coördineren het werk van de verschillende disciplines: technisch, juridisch, financieel en commercieel. Op basis van hun grondige kennis van de tendensen en de evolutie van de vastgoedmarkt, beschikbaarheid van terreinen en de beste locaties, hebben ze een uitgebreid netwerk van klanten en partners opgebouwd. Dankzij hun expertise en vermogen om snel te reageren, kunnen ze opportuniteiten voor gemengde projecten identificeren ter aanvulling van de portfolio.

Aankoop

In deze fase zetten de ontwikkelaars al hun onderhandelingstalent in. Samen met de financiële, juridische, technische en commerciële teams evalueren ze de risico’s, analyseren ze de mogelijkheden en stellen ze een aankoopprijs voor. Als de prijs wordt aanvaard, kan de ontwikkelaar zijn portefeuille uitbreiden en een nieuw, rendabel project ontwikkelen.

Ontwerp

Het succes van een project hangt in grote mate af van het concept. Immobel doet een beroep op getalenteerde, visionaire architectenbureaus met ervaring op het vlak van grootschalige projecten. Alle aspecten van het project worden bestudeerd en zijn goed doordacht. Dit geldt in het bijzonder voor elementen in verband met duurzaamheid en milieu-impact, om de overheid een voorstel van stedelijk concept te doen dat beantwoordt aan de behoeften van de stad en de verwachtingen van de toekomstige gebruikers of bewoners. Afhankelijk van het project kunnen tijdens deze fase ook informatiesessies met de buurtbewoners plaatsvinden.

Vergunningen

Wanneer het ontwerp af is, leggen de teams de laatste hand aan de plannen en checken ze of ze conform zijn. Indien dit zo is kunnen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Voor grote stadsprojecten kan het vereist zijn overlegcomités of informatie- en documentatiesessies te organiseren om zeker te zijn dat alle belanghebbenden worden gehoord. De wettelijke antwoordtermijn van een vergunning kan variëren. In afwachting worden de details van belangrijke aspecten van het project verder bijgeschaafd, waaronder in het bijzonder het vastleggen van een algemeen aannemer. De teams zijn perfect vertrouwd met de specifieke procedures en regels die van toepassing zijn op de markt in kwestie.

De bouwwerken

Deze kritieke en heel technische fase is de eerste echt zichtbare fase van het project. Het gebouw wordt concreet. Het technische departement ziet toe op de werken van de algemeen aannemer, die op zijn beurt instaat voor de coördinatie van het werk van de technisch deskundigen: de architecten, het studiebureau stabiliteit, het studiebureau akoestiek enz. Zo garanderen we dat we voldoen aan alle vergunningen, plannen, energie- en milieunormen en alle andere nodige aspecten om een project van topkwaliteit af te leveren.

Verkoop

Het ogenblik van de start van de verkoop, hangt in sterke mate af van de aard van het project (residentieel of kantoren) en begint soms al in een vroege fase van het proces. De makelaars (kantoren) of de geïntegreerde verkoopcel (residentieel) verdiepen zich in het project om het met kennis van zaken op de markt te brengen.

Marketing - Legal – Finance

Deze transversale diensten spelen een vitale rol in alle fasen van onze projecten. Ze staan in voor de commerciële communicatie, de juridische en financiële aspecten. Onze gespecialiseerde marketing- en communicatieteams ontwikkelen communicatietechnieken en -materiaal om de projecten en gebouwen zo goed mogelijk weer te geven.

Gepersonaliseerde
begeleiding voor elke klant

In elke fase van het aankoop- en bouwproces van hun appartement krijgen kopers service op maat.
De salesteams staan hen tijdens het aankoopproces bij, van de ondertekening van de verkoopsovereenkomst tot het verlijden van de slotakte.

Vervolgens treden de binnenhuisarchitecten van het klantenbegeleidingsteam op als schakel tussen de verschillende betrokken partijen. De toekomstige bewoners kunnen bij hen terecht voor antwoord op hun vragen. Vanaf de ondertekening van de overeenkomst tot de definitieve oplevering van het goed worden de werken nauw opgevolgd.

Meer over onze gepersonaliseerde begeleiding vindt u hier