vr, 19/04/2024
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Isala

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie, verspreiding of openbaarmaking anderszins, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Zwitserland of Zuid-Afrika, of enige andere staat of rechtsgebied waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving of naar enige staatsburger, inwoner of ingezetene daarvan.

 
Uitkering van het dividend voor boekjaar 2023 – keuzedividend in aandelen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Immobel NV (de Vennootschap of Immobel) heeft gisteren, op 18 april 2024, alle agendapunten met de noodzakelijke meerderheid goedgekeurd, waaronder ook de uitkering van het bruto-dividend van 1,20 EUR voor het boekjaar 2023.

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft, in het kader van het toegestane kapitaal, besloten om de aandeelhouders van de Vennootschap, bij wijze van een keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun dividendvordering, rekening houdend met een aftrek van 30% roerende voorheffing (ongeacht de reële toepassing van een vrijstelling of vermindering1), verbonden aan bestaande aandelen (zijnde coupons nr. 34) (de Dividendrechten) in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap (het Keuzedividend).

 

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE KERNMERKEN VAN HET KEUZEDIVIDEND

1.   KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE AANDEELHOUDER

De aandeelhouder heeft in het kader van het keuzedividend de keuze tussen:

  • de inbreng van zijn Dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen (de Nieuwe Aandelen);
  • uitbetaling van het dividend in geld; of
  • een combinatie van beide voorgaande opties.

Aandeelhouders die tijdens de keuzeperiode geen keuze kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen het dividend in ieder geval in geld ontvangen.
 

2. UITGIFTEPRIJS EN RATIO

De uitgifteprijs per Nieuw Aandeel bedraagt 25,20 EUR (de Uitgifteprijs).

De Uitgifteprijs komt overeen met de gewogen gemiddelde koers van het aandeel van de Vennootschap tijdens de vijf beursdagen (i.e. vrijdag 12 april t.e.m. donderdag 18 april 2024) onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de Raad van Bestuur de voorwaarden voor het Keuzedividend heeft vastgesteld, zoals deze beschikbaar wordt gesteld op de website van Euronext Brussels, i.e. 27,81 EUR per Nieuw Aandeel, onder aftrek van de bruto dividendenwaarde van 1,20 EUR per aandeel en met inhouding van een korting van 5,30% zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Om één Nieuw Aandeel te verkrijgen moeten de netto-dividendvorderingen verbonden aan 30 bestaande aandelen (zijnde 30 coupons nr. 34) worden ingebracht.
 

3. KEUZEPERIODE

  • Aanvang keuzeperiode: 23 april 2024 om 9:00 uur (CET).
  • Afsluiting keuzeperiode: 2 mei 2024 om 16:00 uur (CET).
  • Op of rond 7 mei 2024 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen worden vastgesteld.
  • Vanaf 7 mei 2024 zal het dividend in geld worden uitbetaald.
     

4. AANTAL NIEUW UIT TE GEVEN AANDELEN EN BEDRAG VAN DE KAPITAALVERHOGING

De Nieuwe Aandelen, die in het kader van het keuzedividend zullen worden uitgegeven, zullen van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen. Zij zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met inbegrip van wat de dividendrechten betreft (met coupon 35 aangehecht).

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend zullen er maximum 332.397 Nieuwe Aandelen worden uitgegeven.

De totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen zal 8.376.414,5 EUR bedragen.

De Vennootschap heeft alvast kennisgenomen van het voornemen van haar referentie-aandeelhouders, A³ Capital NV en A³ Management BV (beiden gecontroleerd door Marnix Galle), die op heden samen een belang aanhouden in de Vennootschap van ca. 59%, om haar dividendrechten in te brengen in de Vennootschap in het kader van het Keuzedividend.
Gelet op het feit dat de Uitgifteprijs de fractiewaarde van de bestaande aandelen (met name 9,74 EUR) overschrijdt, zal de Uitgifteprijs ten belope van het bedrag van de fractiewaarde volledig worden toegewezen aan het kapitaal van de Vennootschap en ten belope van het saldo aan de beschikbare reserverekening “uitgiftepremie”, onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

Bijkomende informatie kan u downloaden via de website van Immobel Group.

------------------------------------------

1. Voor meer detail rond de behandeling van eventuele vrijstellingen inzake roerende voorheffing, wordt verwezen naar sectie 2.15 van het informatiememorandum inzake het Keuzedividend.