vr, 17/06/2022
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Immobel universe MULTI

Op 15 juni 2022  heeft Immobel SA/NV (“Immobel”) de lancering van een groene obligatie-uitgifte op 4 jaar aangekondigd (de “Obligaties”) aan zowel particuliere beleggers als, in zekere mate, aan gekwalificeerde beleggers. De Obligaties werden succesvol geplaatst op 17 juni 2022 bij voornamelijk particuliere beleggers na een book-building proces met Belfius en BNP Paribas Fortis als “Joint Green Bond Structurers”; en Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC als “Joint Bookrunners” en “Joint Lead Managers”.

Aangezien het maximumbedrag van EUR 125 miljoen volledig werd opgehaald heeft Immobel besloten om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 17 juni 2022 om 17u40.

In het geval van een overinschrijving, kan een vermindering worden toegepast, dit wil zeggen dat de inschrijvingen proportioneel worden verlaagd, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, voor zover mogelijk (d.i. in de mate dat er niet meer beleggers dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag van EUR 1.000, wat gelijk is aan de denominatie van de Obligaties en aan het minimum inschrijvingsbedrag voor beleggers. Beleggers kunnen verschillende reductiepercentages op hen toegepast zien, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via dewelke ze hebben ingeschreven op de Obligaties. De inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk door de betrokken financiële tussenpersoon in kennis worden gesteld van het aantal Obligaties dat hun is toegewezen.

De Obligaties zullen worden uitgegeven op 29 juni 2022 en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (ISIN Code BE0002866474). De brutocoupon bedraagt 4,75%. Het bruto actuariële rendement bedraagt 4,299% op jaarbasis en het netto actuariële rendement 2,889% op jaarbasis.

De uitgifte van deze obligatie zal ons toelaten de ontwikkeling van projecten met hoge duurzaamheidsdoelstellingen verder te zetten. Dit succes toont het belang dat investeerders hechten aan de milieuproblematiek, en bevestigt tevens hun vertrouwen in ons bedrijf.”, licht Karel Breda, Chief Financial Officer, toe. 

Voor deze transactie werd Immobel geadviseerd door Linklaters en de Joint Lead Managers door Jones Day.

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Basisprospectus van 14 Juni 2022, het supplement en de Definitieve Voorwaarden van 14 Juni 2022 (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte), die beschikbaar zijn op de website van Immobel (https://www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues), Belfius (www.belfius.be/obligatie-immobel-2022 (Nederlands) of www.belfius.be/obligation -immobel-2022 (Frans)), BNP Paribas Fortis (https://www.bnpparibasfortis.be/emissies (Nederlands) of https://www.bnpparibasfortis.be/emissions (Frans)) en KBC (www.kbc.be/bonds/immobel2022(Nederlands) or www.kbc.be/bonds/immobel2022 (Frans)).

 

DISCLAIMER
DEZE MEDEDELING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS. Deze mededeling vormt geen aanbod om effecten (inclusief de Obligaties) te verkopen of erop in te schrijven, of een uitnodiging om een aanbod te doen om dergelijke effecten te kopen of op dergelijke effecten in te schrijven, en effecten (inclusief de Obligaties) zullen niet worden verkocht of er zal niet op worden ingeschreven in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving illegaal zou zijn zonder voorafgaande inschrijving of kwalificatie onder de financiële wetgeving van een dergelijke jurisdictie. De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten (met inbegrip van de Obligaties) is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Immobel is niet aansprakelijk in geval van overtreding van deze beperkingen door eender wie. Geen enkel openbaar aanbod van enige effecten, waarnaar verwezen wordt in dit document, zal worden gedaan in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bij enige andere toezichthoudende autoriteit op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd op enige andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, binnen de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetten van de deelstaten. De Obligaties zijn niet goedgekeurd of verworpen door de SEC, enige andere toezichthoudende autoriteit op effecten van enige deelstaat of andere toezichthoudende instantie van de Verenigde Staten, noch hebben deze autoriteiten de geschiktheid van deze voorgestelde aanbieding of de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit document beoordeeld. Elke tegenovergestelde bewering is een strafbaar feit in de Verenigde Staten. De Obligaties mogen in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("lidstaat") aan het publiek worden verkocht, behalve aan het publiek in België en, anders, in alle andere omstandigheden die onder artikel 1, lid 4, van de Prospectusverordening vallen, met dien verstande dat voor een dergelijke aanbieding van Obligaties geen prospectus overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusverordening of aanvulling op een prospectus overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening vereist is, en voor de toepassing van dit lid betekent de uitdrukking "een aanbieding aan het publiek" de mededeling, in welke vorm en met welk middel ook, van voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aan te bieden Obligaties om een belegger in staat te stellen om over te gaan tot aankoop van of inschrijving op de Obligaties. De Obligaties mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan een persoon die een (of meer) van de volgende personen is (i) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in lid (8) van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2017/565, zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); of (ii) een cliënt in de zin van de Financial Services and Markets Act 2000 (de "FSMA 2000") en alle regels of voorschriften die krachtens de FSMA 2000 ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/97 zijn vastgesteld, wanneer die cliënt niet zou kwalificeren als een professionele cliënt, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 8, van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA; of (iii) geen gekwalificeerde belegger, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EU) 2017/1129 zoals die krachtens de EUWA deel uitmaakt van het nationale recht; en voor de toepassing van dit lid omvat de uitdrukking een "aanbod" de mededeling in welke vorm en met welke middelen dan ook van voldoende informatie omtrent de voorwaarden van het aanbod en de aan te bieden Obligaties om een belegger in staat te stellen te besluiten om de Obligaties te kopen of erop in te schrijven. De Obligaties zijn ook niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de Financial Instruments and Exchange Act van Japan (Wet nr. 25 van 1948, zoals gewijzigd; de "FIEA") en de Obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, in Japan of aan, of ten voordele van, een ingezetene van Japan (welke term zoals hierin gebruikt wordt elke persoon betekent die ingezetene is van Japan, inclusief een vennootschap of andere entiteit georganiseerd onder de wetten van Japan), of aan anderen voor heraanbieding of wederverkoop, rechtstreeks of onrechtstreeks, in Japan of aan, of ten voordele van, een ingezetene van Japan, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van, en anderszins in overeenstemming met, de FIEA en enige andere toepasselijke wetten, verordeningen en ministeriële richtlijnen van Japan. De Obligaties mogen enkel worden aangeboden of verkocht in Frankrijk aan, en het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden of enig ander aanbiedingsmateriaal met betrekking tot de Obligaties mogen enkel worden verspreid aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening. Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met de aanbieding van de Obligaties door Immobel. Investeerders mogen niet ingaan op een aanbod van Obligaties, noch deze verwerven, tenzij zij dit doen op basis van de informatie vervat in het Basisprospectus en de definitieve voorwaarden met betrekking tot de Obligaties.