Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
Immobel

IMMOBEL SA/NV (“Immobel”) kondigt aan dat het op 17 juni 2022 een groene obligatie-uitgifte op 4 jaar zal lanceren in België voor een minimumbedrag van 75.000.000 EUR en een maximumbedrag van 125.000.000 EUR (de “Obligaties”). De Obligaties zullen worden aangeboden aan zowel particuliere beleggers als aan gekwalificeerde beleggers. Bij uitgifte, zullen de Obligaties worden genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

De Obligaties worden uitgegeven op basis van het basisprospectus van 14 juni 2022 (het “Basisprospectus”) met betrekking tot het Euro Medium Term Note (EMTN) programma van Immobel ten belope van 325.000.000 EUR.

De netto-opbrengsten van de Obligaties zullen door Immobel exclusief worden gebruikt voor de financiering of herfinanciering, geheel of gedeeltelijk, van activa, projecten en activiteiten die bijdragen aan de ESG-strategie van Immobel overeenkomstig de geschiktheidscriteria zoals uiteengezet in het Green Finance Framework van Immobel. Voor meer informatie, gelieve het Basisprospectus te lezen (en meer in het bijzonder de sectie “gebruik van de opbrengsten” op pagina 102 en de sectie “Green Finance Framework” op pagina’s 103-105).


RECLAME

Dit document is reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (de “Prospectusverordening”).

Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten. Door in te schrijven op de Obligaties lenen de beleggers geld aan Immobel. Laatstgenoemde verbinden zich ertoe intresten op jaarbasis te betalen  en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. Indien Immobel insolvabel is of in gebreke blijft, is het mogelijk dat de beleggers de bedragen waar ze recht op hebben niet terugkrijgen en het risico lopen om hun belegging volledig of deels te verliezen. Investeren in Obligaties houdt zekere risico’s in en is mogelijks geen geschikte investering voor alle beleggers.

Elke potentiële belegger moet weloverwogen nagaan of het opportuun is om te investeren in de Obligaties, en dient indien noodzakelijk professioneel advies in te winnen. Elke beslissing om in deze Obligaties te beleggen moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie in het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden van 14 juni 2022 (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte). Potentiële beleggers dienen het Basisprospectus volledig te lezen, alsmede de Definitieve Voorwaarden (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte), en in het bijzonder, de risicofactoren zoals beschreven onder de sectie ‘Risicofactoren’ op pagina's 15 tot 35 van het Basisprospectus, waarin bepaalde risico's met betrekking tot een belegging in de Obligaties worden uiteengezet, met inbegrip van de risicofactor "De toewijzing van de opbrengsten van de Groene Obligaties aan in aanmerking komende activa door de Emittent beantwoordt mogelijk niet aan de verwachtingen van de beleggers en is mogelijk niet afgestemd op toekomstige richtlijnen en/of wettelijke of reglementaire criteria, wat een negatieve invloed kan hebben op de waarde van de Groene Obligaties", alvorens in de Obligaties te beleggen.

De groene projecten waaraan de opbrengsten van de Obligaties zullen worden toegewezen overeenkomstig het Green Finance Framework van Immobel, dat is gebaseerd op de ICMA Green Bond Principles (2018) en de Loan Market Association Green Loan Principles (2020) voldoen mogelijk niet aan toekomstige wettelijke of reglementaire vereisten, of beantwoorden mogelijk niet aan alle verwachtingen van de beleggers met betrekking tot duurzaamheidsprestaties, of beantwoorden mogelijk niet aan de relevante geschiktheidscriteria.


 

De uitgifteprijs bedraagt 100% van de nominale waarde van de Obligaties. De aanbiedingsprijs voor de particuliere beleggers bedraagt 101.625% van de nominale waarde van de Obligaties, die de uitgifteprijs en een commissie voor de verkoop en distributie van 1.625% omvat die zal worden gedragen door de particuliere beleggers. Voor bepaalde gekwalificeerde beleggers kan een andere commissie gelden. De brutocoupons bedragen 4,75%, betaalbaar op 29 juni van elk jaar, en voor de eerste keer op 29 juni 2023. De bruto actuariële rendementen op basis van de aanbiedingsprijzen bedragen 4.299% (er van uitgaande dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot vervaldag), terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het brutorendement waarvan de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 2.889% zullen bedragen. De financiële diensten met betrekking tot de Obligaties zullen kosteloos worden verstrekt door de Joint Lead Managers (zoals hieronder gedefinieerd). Beleggers dienen zich te informeren over enige andere kosten die andere financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.

De netto-opbrengsten van de Obligaties worden verwacht 74.900.000 EUR te bedragen na aftrek van kosten en uitgaven in het geval van een transactie aan het nominale minimumbedrag en 124.900.000 EUR na aftrek van kosten en uitgaven in het geval een transactie aan het nominale maximumbedrag.

De Obligaties vallen onder het Belgisch recht en geven recht op een terugbetaling van 100% van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 29 juni 2026.

De nominale waarde van de Obligaties bedraagt 1.000 EUR en de minimale inleg bedraagt ook 1.000 EUR. De inschrijvingsperiode is geopend van 17 juni 2022 (09.00 uur) tot en met 22 juni 2022 (17.30 uur) onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting door Immobel vanaf 17 juni 2022 om 17.30 uur CET. De uitgifte van de Obligaties is vastgesteld op 29 juni 2022. Particuliere beleggers wordt aangeraden om in te schrijven op de Obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode vóór 17.30 uur.

Belfius en BNP Paribas Fortis fungeren als “Joint Green Bond Structurers”. Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC fungeren als “Joint Bookrunners“ en “Joint Lead Managers” (de “Joint Lead Managers”).

Om in te schrijven op de Obligaties of voor bijkomende informatie kunnen beleggers contact opnemen met Belfius (Tel. +32 (0)2 222 12 01 (Frans) of +32 (0)2 222 12 02 (Nederlands) of weblink www.belfius.be/obligatie-immobel-2022 (Nederlands) of www.belfius.be/obligation -immobel-2022 (Frans)), BNP Paribas Fortis (Tel. +32 (0)2 433 41 34 (Nederlands) of +32 (0)2 433 41 31 (Frans) of weblink https://www.bnpparibasfortis.be/emissies (Nederlands) of https://www.bnpparibasfortis.be/emissions (Frans)) en KBC (web link www.kbc.be/bonds/immobel2022 (Nederlands) of www.kbc.be/fr/bonds/immobel2022 (Frans)).

Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”). De goedkeuring van het Basisprospectus mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de Obligaties. Potentiële beleggers dienen het Basisprospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, om de potentiële risico's en opbrengsten verbonden aan de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Het Basisprospectus (inclusief de diverse verkoopbeperkingen zoals daarin uiteengezet) kan geraadpleegd worden op de websites van de FSMA (www.fsma.be), van Immobel (www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues) en van Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC op de websites zoals vermeld in de vorige paragraaf van dit persbericht.

De definitieve voorwaarden van de Obligaties kunnen worden geraadpleegd op de website van Immobel (https://www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues). Het Green Finance Framework kan geraadpleegd worden op de website van Immobel (https://www.immobelgroup.com/nl/publications/green-finance-framework).


KLACHTENDIENST

Als u een klacht hebt, kunt u die richten aan:

Belfius
Uw plaatselijk Belfius-kantoor, uw financieel adviseur of per e-mail: [email protected].

Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u contact opnemen met Belfius Bank N.V. - S.A., Onderhandeling (nummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: [email protected].

BNP Paribas Fortis
Afdeling Klachtenbehandeling van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of per e-mail: [email protected].

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman voor financiële conflicten (L’Ombudsman en conflits financiers), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

KBC
U kan uw financieel adviseur contacteren in het kantoor van uw lokale KBC bank.

U als u vindt dat uw suggestie of klacht niet kan worden behandeld door uw KBC-bankkantoor of als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, neem dan contact op met KBC Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, via telefoon 0800 62 084 of via e-mail [email protected].

Indien u niet tevreden bent met het antwoord of de voorgestelde oplossing van KBC, kunt u contact opnemen met de ombudsman voor financiële geschillen, Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel op het nummer 02 545 77 70, of per e-mail: [email protected].