ma, 06/03/2023
Download het persbericht en andere bijgevoegde bestanden
MULTI MARC DETIFFE- HI.jpg

Sterke jaarresultaten bevestigen veerkrachtig bedrijfsmodel ondanks moeilijke macro economische - omgeving.

Immobel boekte in 2022 stevige financiële resultaten ondanks de moeilijke geopolitieke en macro-economische omgeving. De onderliggende nettowinst bedroeg 54,5 miljoen EUR. Het onderliggend rendement op eigen vermogen (ROE) kwam uit op 9,5%. De EBITDA was 68,6 miljoen EUR.

Net zoals de meeste vastgoedondernemingen werd Immobel in 2022 getroffen door de geopolitieke context en de macro-economische tegenwind. Deze toestand leidde tot snel stijgende rentevoeten en bouwkosten, alsook problemen bij de aankoop van essentiële bouwmaterialen. In het licht van deze uitdagingen verlegde de onderneming haar focus met succes van groei naar ’operational excellence’, door haar overheadkosten met 30% te verlagen vanaf 2024. Samen met de gezonde balans van Immobel met een kaspositie van 276 miljoen EUR stelde deze strategie de onderneming in staat om de huidige marktomstandigheden het hoofd te bieden en om een solide basis te leggen voor de toekomst.

Hoogtepunten

 • De onderliggende nettowinst1bedroeg 54,5 miljoen EUR, tegenover 92,2 miljoen EUR in 2021 (een recordjaar voor de onderneming). De onderliggende ROE2 bedroeg 9,5%. De EBITDA3 bedroeg in totaal 68,6 miljoen EUR, tegenover 103,8 miljoen in 2021.

 • Bedrijfsopbrengsten (incl. joint ventures en geassocieerde ondernemingen)4 bedroegen 410 miljoen EUR. De verkoop van woonprojecten bleef sterk in België en Polen. Andere markten waren moeilijker. In 2022 waren we getuige van een daling van de vraag naar woningen ten gevolge van de stijgende rentevoeten en de algemene macro-economische tegenwind. Daarnaast droeg de verkoop van kantooractiva van topkwaliteit aanzienlijk bij aan de financiële resultaten. Dit betreft onder meer de Sint-Michielswarandesite te Etterbeek (Brussel)5. De onderneming zag eveneens sterke verhuuractiviteiten voor haar kantoren.

 • In het kader van haar focus op ’operational excellence’ zal Immobel haar jaarlijkse overheadkosten verminderen met 15 miljoen EUR vanaf 2024, voornamelijk door haar investering in de ontwikkeling van kleine woonprojecten in Frankrijk te beperken en haar investment management activiteit (Immobel Capital Partners) te verplaatsen van Londen naar Brussel.  In dit verband werd de acquisitiestrategie in de tweede helft van 2022 ook afgeremd.

 • In 2022 werd een waardevermindering van de goodwill van 43,8 miljoen EUR geboekt in het kader van de strategie om de ontwikkeling van kleine woonprojecten aan de rand van Parijs af te bouwen en zich te concentreren op gemengde projecten in het centrum van de Franse hoofdstad. Inclusief waardevermindering bedroeg de nettowinst groepsaandeel 10,7 miljoen EUR.

 • Investment management blijft deel uitmaken van de strategie van Immobel. Maar gezien de uitdagingen in de huidige economische context, besliste de onderneming begin 2023 om haar specifieke platform in Londen (Immobel Capital Partners) te sluiten en deze activiteit verder vanuit Brussel voort te zetten.

 • In Duitsland heeft het project Eden Tower (Frankfurt) – dat momenteel wordt voltooid – aanzienlijk hogere bouwkosten meegebracht dan verwacht, hetgeen een negatief effect heeft gehad op de nettowinst.

 • Definitieve vergunningen werden verkregen voor projecten met een totale bruto-ontwikkelingswaarde (GDV – Gross Development Value)6 van 412 miljoen EUR. De totale bruto-ontwikkelingswaarde van Immobel bleef in vergelijking met 2021 stabiel op 5,7 miljard EUR.

 • Een conservatieve balans en een kaspositie van 276 miljoen EUR bezorgen Immobel een sterke financiële basis, waardoor de onderneming de moeilijke marktomstandigheden kan doorstaan en de ontwikkeling van haar bestaande portefeuille kan voortzetten.

 • In juni 2022 plaatste Immobel met succes green bonds voor een totaal bedrag van 125 miljoen EUR, wat het vertrouwen in de onderneming onderstreept, evenals ons vermogen om onze verbintenissen na te komen.

 • Tijdens de Algemene Vergadering van 20 april 2023 zal een brutodividend van 3,05 EUR per aandeel worden voorgesteld.

Financiële resultaten gestuurd door kantooractiva van topkwaliteit

In 2022 bedroeg de totale verkoopwaarde van onze verkochte activa 473 miljoen EUR. Dit bedrag valt uiteen in 318 miljoen EUR voor woningen en 155 miljoen EUR voor kantoren. De onderneming zag ook sterke verhuuractiviteiten voor haar kantoren.

·      In België bleef de verkoop van residentieel vastgoed sterk, vooral met betrekking tot de projecten O’Sea, Slachthuissite, Ilot-Saint-Roch en Lalys. Ook de kantooractiva van topkwaliteit leverden een belangrijke bijdrage aan de verkopen, waaronder de Sint-Michielswarandesite in Etterbeek (Brussel); Commerce 467, een BREEAM Outstanding en CO2-neutraal gebouw in de Europese wijk in Brussel; en The Woods8, een modern herontwikkelingsproject van 10.000 m² in Hoeilaart, Vlaams-Brabant. 

·    In het kader van haar streven naar operationele efficiëntie beperkt Immobel in Frankrijk haar blootstelling aan kleine woonprojecten in de rand van Parijs en de voorsteden om zich te concentreren op gemengde ontwikkelingen (met hoge marges) in het centrum van de Franse hoofdstad. De vertraging van het verkoopproces van het St. Antoine-kantoorproject had een negatieve impact op de verkopen in dit land.

·    In Polen werd het Granary Island woonproject in Gdansk in 2022 bijna volledig verkocht. Naast de hogere kosten in verband met het project Eden Tower (Frankfurt), werden de verkopen In Luxemburg en Duitsland negatief beïnvloed door de lagere vraag naar woonprojecten en de vertraagde start van de bouw.

Vergunningen vooruitgang bij belangrijke projecten

Hoewel de onderneming aanzienlijke vertraging oploopt bij het verkrijgen van vergunningen voor sommige van haar woonprojecten voor gemengd gebruik, wordt in andere belangrijke projecten wel vooruitgang geboekt. Vorig jaar werden definitieve vergunningen verkregen voor projecten met een totale GDV (bruto-ontwikkelingswaarde) van 412 miljoen EUR. Dit was iets lager dan verwacht, voornamelijk door de beslissing van de Raad van Staat in december om het bestemmingsplan voor ons RAC4-project in Brussel nietig te verklaren.

 • Informatie aan omwonenden en co-creatie spelen een belangrijke rol in het heringerichte Brouck'R project waarvoor Immobel en BPI Real Estate in oktober een gewijzigde bouwaanvraag indienden.
 • In de zomer diende Immobel een bouwvergunningsaanvraag in om de Proximus Towers9 om te vormen tot een leefbare, toekomstgerichte en inclusieve plek. De plannen maken deel uit van de nieuwe visie van het Brussels Gewest om de Noordwijk om te vormen tot een toegankelijke, veilige en verbindende wijk voor al haar bewoners en gebruikers.
 • In juli verwierf Immobel het Commodore project (11.000 m²) in Evere (Brussel). Het project, waarvoor de definitieve vergunning al werd toegekend, bestaat uit de herontwikkeling van een voormalige kantoorlocatie tot 115 hoogwaardige appartementen omgeven door groen.

 

Focus op hoge kwaliteit van projectportefeuille

De totale bruto-ontwikkelingswaarde van Immobel bleef stabiel in vergelijking met 2021, op 5,7 miljard EUR, doordat de aankopen door de verkoop van activa werden gecompenseerd.

In de eerste helft van 2022 realiseerde Immobel verschillende succesvolle en impactvolle nieuwe aankopen, waaronder de Proximus Towers (zie hierboven).

In de tweede helft van het jaar zwakte Immobel haar acquisitiestrategie af om ze in overeenstemming te brengen met de evoluerende macro-economische omgeving en de bestaande pijplijn.

Gezonde balans

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden wist de onderneming haar sterke liquiditeit te behouden, met een kaspositie van 275,9 miljoen EUR en een algemene schuldratio10 van slechts 53,0%. De nettoschuld11 bedroeg 626,6 miljoen EUR op het einde van vorig jaar. De financiële basis van de onderneming bezorgt haar de flexibiliteit en de wendbaarheid om de huidige tegenwind het hoofd te bieden en de ontwikkeling van haar bestaande portefeuille voort te zetten.

Handhaving van ons dividendbeleid

Tijdens de Algemene Vergadering van 20 april 2023 zal een brutodividend van 3.05 EUR per aandeel worden voorgesteld.

Jaarverslag 2022

Het volledige Jaarverslag 2022, inclusief de financiële en niet-financiële verslagen van Immobel, zal vanaf 17 maart 2023 op de website beschikbaar zijn.


 

1 Nettowinst groepsaandeel vóór waardevermindering van de goodwill.

2 ROE (Return on Equity) verwijst naar de nettowinst groepsaandeel gedeeld door het eigen vermogen groepsaandeel aan het begin van het jaar. De onderliggende ROE verwijst naar het rendement op eigen vermogen vóór waardevermindering.

3 EBITDA (Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation) verwijst naar het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen van activa (zoals opgenomen in de beheerskosten).

4 Vertegenwoordigt de bedrijfsopbrengsten vanuit intern perspectief (d.w.z. externe cijfers vóór de toepassing van IFRS 11). De externe bedrijfsopbrengsten (d.w.z. de officiële IFRS-cijfers van het bedrijf) bedroegen 244 miljoen EUR.

5 Via de verkoop van 100% van de aandelen van CSM Properties SA/NV.

6 Verkoopwaarde of bruto-ontwikkelingswaarde: totale verwachte toekomstige omzet (groepsaandeel) van een project of van alle projecten in de huidige portefeuille (met inbegrip van projecten waarvoor opschortende voorwaarden gelden en waarvan het management de afsluiting zeer waarschijnlijk acht).

7 Via de verkoop van 100% van de aandelen van Michael Ostlund Property nv.

8 Door de verkoop van 2 SPV's die eigenaar zijn van het project.

9 In maart 2022 hebben Immobel (en een aantal door Immobel gecontroleerde SPV's) en Proximus bindende overeenkomsten gesloten betreffende de verkoop en herontwikkeling van het hoofdkantoor van Proximus.

10 De schuldratio wordt berekend door de nettoschuld te delen door de som van de nettoschuld en het eigen vermogen groepsaandeel, waarbij de goodwill van het eigen vermogen groepsaandeel wordt afgetrokken.

11 De nettoschuld is de uitstaande financiële schuld op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar, gecompenseerd door de cash en kasequivalenten.

Attachments