t park

Biodiversiteit is de rijkdom aan soorten, ecosystemen en hun interacties. Naast hun intrinsieke waarde leveren deze soorten en ecosystemen een aantal waardevolle diensten aan onze samenleving, zoals het verminderen van het stedelijk hitte-eilandeffect (een stijging van de temperatuur in stedelijke gebieden), het verbeteren van de luchtkwaliteit, het opnemen van van CO² of het reguleren van de afvloeiing van regenwater.  Het verlies aan biodiversiteit en de ineenstorting van ecosystemen vormen een van de grootste bedreigingen waarmee de mensheid in het komende decennium zal worden geconfronteerd: planten- en diersoorten verdwijnen als gevolg van menselijke activiteiten in een steeds sneller tempo. Daarom nemen de bescherming van de biodiversiteit en natuurbescherming en -herstel een belangrijke plaats in in de Green Deal[1] van de EU.

Bovendien is de COVID-19-pandemie een krachtige herinnering geweest aan het belang van leven in harmonie met de natuur. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bomen en groen een positieve invloed hebben op het sociale en mentale welzijn en de productiviteit.

Op dit moment domineert de klimaatverandering het ESG-denken en doet dat nog steeds. Biodiversiteit zou echter evenveel aandacht moeten krijgen als de klimaatuitdaging en de energietransitie.

De uitdagingen van de achteruitgang van de biodiversiteit, de klimaatverandering en het menselijk welzijn zijn nauw met elkaar verbonden, en als deze twee crisissen niet gezamenlijk worden aangepakt, kan dit de goede levenskwaliteit van de mensen in gevaar brengen.

[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl

Biodiversiteit binnen Immobel

De voortdurende toename van de bebouwde oppervlakte en de verstedelijking zetten aan tot nieuwe manieren van denken over biodiversiteit. Ecosystemen en biodiversiteit in steden zijn belangrijk, soms uniek en moeten worden beschermd en verder worden uitgebreid. Er is een consensus dat biodiversiteitsstrategieën voor de bebouwde omgeving een sleutelelement zullen zijn om de biodiversiteit in het algemeen te beschermen en te herstellen.

Daarom focussen de ontwikkelingen van Immobel op groene ruimten en op nature-based-solutions die niet alleen een meerwaarde bieden op het vlak van gebruikerservaring of een positieve milieu-impact hebben (zoals de bestrijding van het fenomeen van hittestress, de capaciteit om CO2 op te slaan en het vermogen om zich aan te passen aan de klimaatverandering), maar die ook een netto positieve impact genereren op het vlak van biodiversiteit.

Liewen biodiversity
Rond een eeuwenoude boom ligt Liewen, onze nieuwe milieuvriendelijke woonwijk in Mamer in het Groothertogdom Luxemburg, met rijke biodiversiteitsplekken, ruimten voor uitwisseling en gezelligheid en moestuinen.
Horizon Nature
In Montévrain, in Seine-et-Marne in Frankrijk, is het Horizon Nature-project een uitstekend voorbeeld van een ontwikkeling die biodiversiteit combineert met een positieve en gezonde gebruikerservaring. Het project, dat 67 appartementen en acht gezinswoningen omvat, voorziet in een verscheidenheid aan habitats, helpt bestuivers en verhoogt de biodiversiteit door de installatie van insectenhotels, vogelnestkastjes en bijenkorven in het aangrenzende Bois de Chigny.

Om een dergelijke netto positieve impact op de biodiversiteit te realiseren, moet vaak een landschapsarchitect en/of ecoloog in het ontwerpteam opgenomen worden om een scan van het ecologisch potentieel uit te voeren en om de ecologische context te bestuderen en in kaart te brengen. Immobel hanteert de biodiversiteitspotentieel-oppervlaktefactor als objectief meetinstrument voor dit potentieel.

Andere belangrijke parameters in de berekening van de biodiversiteitswaarde van een ontwikkeling zijn de grootte en de diversiteit van de natuurlijke habitats, de voorziening van inheemse soorten, het behoud en de creatie van volle grond maar ook het beheer van de groene ruimten dat als een motor voor de biodiversiteit wordt beschouwd.

Lebeau biodiversity
De renovatie van de Zavelwijk in Brussel voorziet in een rijk ecosysteem van biodiversiteit door middel van een 1.500m² grote binnentuin.
Deze binnentuin integreert een reeks bomen zoals hulstbomen, hazelaars en bloesembomen. Onder dit bladerdek voorzien we een natuurlijke selectie van varens, struiken en vele andere planten en bloemen.
In combinatie met de groendaken speelt de tuin een belangrijke rol als waterbuffer in het hart van het dichte stedelijke weefsel van Brussel.
De groendaken fungeren ook als steunvlak voor de biodiversiteit. Dankzij de nestkastjes en insectenschuilplaatsen worden ook vogels en vlinders seizoensgebonden bewoners. 

Zelfs in de dichte, stedelijke context van steden zoals Brussel, Parijs en Luxemburg, streeft Immobel naar een netto positieve biodiversiteit door in haar ontwikkelingsprojecten systematisch volle grond te integreren. Beplanting in open grond is niet alleen gunstig voor de waterdoorlaatbaarheid, maar laat ook toe om bepaalde soorten bomen en struiken te selecteren die goed kunnen uitgroeien tot volwassen en robuuste bomen.

isala bio
Het Isala-project heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van biodiversiteit: 768 m² van de huidige bebouwde oppervlakte zal worden omgevormd tot een binnenplaats die bestaat uit volle grond. De groene ruimten worden besproeid met regenwater door middel van een innovatief systeem van regenwaterhergebruik bestaande uit retentiedaken, een regenwater- en een buffertank die afvloeiing naar het rioleringssysteem voorkomen. Het project draagt ook bij aan het proces van koolstofopslag door gebruik te maken van materialen van biologische oorsprong, zoals Cross-Laminated Timber (CLT).

Onze ontwikkelingsprojecten omvatten ook een analyse van de manier waarop ons project in het grondgebied kan worden geïntegreerd, door de verbinding met nabijgelegen natuurlijke zones ("ecologische corridors") te bevorderen of door de biodiversiteit en de aanpassing aan het klimaat in de openbare ruimte in de buurt van onze projecten te verbeteren.

T-park
Ons project in Tielt (een woonproject van 30.000 m² met 106 woningen en 88 appartementen) is zo ontworpen dat het past in een ecologisch netwerk. De aanleg van een groen kader in het project plaatst de gebouwen tussen twee gebieden van ecologisch belang. Het project voorziet in de aanleg van een park van meer dan 49.000 m², bestaande uit een extensieve weide (bloeiend grasland van > 33.000 m²) en een intensieve weide (> 16.000 m²).

Immobel zal haar aanpak verder ontwikkelen om biodiversiteit te integreren in alle activiteiten, door het te gebruiken als een drijvende kracht gedurende de hele levenscyclus van een gebouw of een ontwikkelingsproject.

Biodiversiteit zal ook een belangrijke rol spelen in ons stappenplan voor CO²-compensatie dat momenteel wordt uitgewerkt. Immobel zal samenwerkingen opzetten met lokale, positieve biodiversiteitsacties zoals regeneratieve landbouw en herbebossing als onderdeel van dit stappenplan.

Deze aanpak zal Immobel op weg zetten om een actieve en positieve partner te worden om onze steden en gemeenschappen veerkrachtiger en klimaatbestendiger te maken, waarbij de doelstellingen van verbetering van biodiversiteit en CO2-reductie/-captatie gecombineerd worden.

Sven Lenaerts, Head of ESG Immobel Group
[email protected]